counters
hisoparty

UNLOCK THE POWER OF GIRL, CLÉ DE PEAU BEAUTÉ for UNICEF ก้าวสู่ปีที่สองในฐานะส่วนหนึ่งของพันธกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ระยะยาว

22 days ago

            CLÉ DE PEAU BEAUTÉ (เคลย์ เดอ โป โบเต้) ก้าวสู่ปีที่สองของการดำเนินงานสนับสนุนองค์การ UNICEF เพื่อพัฒนาช่องทางสร้างโอกาสให้เด็กหญิงทั่วโลกได้เข้าถึงบูรณาการ STEM EDUCATION ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ระยะยาว เคลย์ เดอ โป โบเต้ จะบริจาคเงินส่วนหนึ่งของรายได้จากยอดจำหน่าย Le Serum ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิกของแบรนด์ สำหรับนำไปใช้สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา พัฒนาความสามารถให้แก่เด็กหญิงด้อยโอกาสเพื่อเป็นกุญแจปลดล็อคไปสู่โลกที่ดีขึ้น

            ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสให้เด็กหญิงด้อยโอกาสทั่วโลกได้มีช่องทางเข้าสู่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science: S), เทคโนโลยี (Technology: T), กระบวนการทางวิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) สำหรับนำไปใช้เชื่อมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตจริง อย่างที่เรียกว่า ‘สะเต็มศึกษา’ หรือ (STEM) education ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ความสามารถเชิงวิชาชีพตามถนัดต่อไปในอนาคต เป็นการปลดล็อคอำนาจแห่งความทัดเทียม โดยอาศัยการศึกษาพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโปรแกรมขององค์กรยูนิเซฟในภาคส่วนของการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กผู้หญิง ในบังคลาเทศ, คีร์กีซสถาน และไนเจอร์ ได้รับการศึกษา พัฒนาความสามารถ มีสิทธิ มีเสียงทัดเทียมในสังคม

            นอกจากนี้ยังมี คุณโดนัส – มนัสนันท์ จำนงค์อาษา Cle de Peau Beaute Thailand Brand Influencer ร่วมเป็น 1 ใน 7 อินฟลูเอนเซอร์ของแคมเปญที่ออกมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุน UNLOCK THE POWER OF GIRLS กุญแจปลดล็อคไปสู่โลกที่ดีขึ้น จากแบรนด์เคลย์ เดอ โป โบเต้ เพื่อองค์กรยูนิเซฟอีกด้วย

โดย เคลย์ เดอ โป โบเต้  จะบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดจำหน่าย Le Serum ทั่วโลก ผ่านทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 สำหรับประเทศไทยจะหักจากยอดร้านค้าและเคาน์เตอร์เครื่องสำอางช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

Author By : K_WONDROUS

SHARE