counters
hisoparty

50 ปี มูลนิธิศุภนิมิตฯ เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการให้ ชูแคมเปญ Not Just: แค่นี้ ของเราไม่เท่ากัน

1 month ago

           มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชน ที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานความร่วมมือเพื่อกระชับช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม มุ่งเน้นดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ World Vision หรือศุภนิมิตสากล ที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 70 ปี และมีเครือข่ายดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517

          ซึ่งในปีนี้ศุภนิมิตฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 กับความท้าทายครั้งใหม่ ทำให้ต้องเตรียมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เล่าถึงการดำเนินงานของศุภนิมิตในช่วงตลอดระยะเวลา 50 ปีว่า “เราเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล มีพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กภาวะเปราะบาง ยากไร้ ให้ได้รับโอกาสการศึกษา ได้มีสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดี ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ครอบครัวได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีอาชีพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเดินเคียงข้างมากับพัฒนาการด้านการพัฒนาเด็ก และชุมชนของประเทศ ร่วมฝ่าฟันกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศ ตั้งแต่คลื่นยักษ์สึนามิ น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 รวมถึงวิกฤติการณ์โควิด 2019 ตลอดจนเป็นหุ้นส่วนหลักในการต่อสู้กับ HIV/Aids และวัณโรค ร่วมกับภาครัฐมาอย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันศุภนิมิตฯ มีเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการอุปการะประมาณ 40,000 คน เราดำเนินการโดยให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ควบคู่ไปกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เราได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากสังคมจนได้รับรางวัลในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งปี 2554 และ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจอย่างมากที่จะเราจะก้าวเดินต่อไป”

          และในฐานะองค์กรที่เน้นการช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เด็กโดยเฉพาะเด็กเปราะบางยากไร้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำเสนอแคมเปญที่ชื่อว่า Not Just แค่นี้ ของเราไม่เท่ากัน เป็นแคมเปญที่พูดถึง ‘การให้’ ของทุกคนที่พยายามจะสื่อสารว่า สิ่งที่ทุกคนมอบให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสหรือเปราะบาง แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย หรือมีจำนวนไม่มาก แต่สิ่งเล็กน้อยเหล่านั้น อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ให้กับเด็กๆ อีกหลายคนที่รอคอยโอกาส รอคอยความหวังหยิบยื่นให้ เช่นเดียวกับโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งเป็นโครงการหลักและเป็นหัวใจสำคัญของแคมเปญนี้ แคมเปญนี้ต้องการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบว่า การอุปการะเด็กผ่านโครงการอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่ใช่แค่บริจาคเงินเพียง 700 บาทต่อเดือน หรือ 24 บาทต่อวัน ให้เด็กคนหนึ่งเท่านั้น ยังสามารถช่วยเหลือเด็กในชุมชนเดียวกันได้อีกถึง 4 คน ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย และการอุปการะเด็กครั้งนี้ ก็ไม่ใช่แค่เด็กจะมีผู้อุปการะเท่านั้น แต่เด็กคนหนึ่งยังได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับกำลังใจจากผู้อุปการะ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไป เด็กในความอุปการะ จะได้รับโอกาสในการศึกษา ได้รับการดูแลสุขอนามัยที่ดี มีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได้กินอย่างเพียงพอ มีแหล่งน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มกิน ได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ครอบครัวเด็กได้รับการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เงินอุปการะเด็กเพียง 700 บาท ทำให้ท่านได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็ก ครอบครัวและชุมชนยากไร้ ได้มีชีวิต มีความหวังและมีอนาคตที่ดีขึ้นได้

          “ทางมูลนิธิฯ หวังว่าแคมเปญนี้จะสร้างอิมแพคได้ในกว้างขวางมากที่สุดสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงการดำเนินงานในโครงการอุปการะเด็ก สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อให้เด็กอีกนับพันคนได้รับการช่วยเหลือ และได้รับโอกาสอย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพียงลำพังอาจไม่สามารถทำได้ เราจึงต้องอาศัยความร่วมมือและความช่วยเหลือ จากทางภาคส่วนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามีบทบาทขับเคลื่อนไปร่วมกัน รวมถึงทุกคนในสังคมที่ตระหนักถึงปัญหา และต้องการมอบโอกาส เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปพร้อมๆ กัน”  ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง กล่าว

          ดูรายละเอียดแคญเปญ ‘แค่นี้ ของเราไม่เท่ากัน’ ได้ที่ https://bit.ly/3IzYBw0

Author By : Arunlak

SHARE