counters
hisoparty

BEAUTY GUIDE

BEAUTY
,
BEAUTY GUIDE

SIRIS BEAUTY BOUTIQUE เปิดให้บริการพร้อมมอบประสบการณ์การสูดหายใจครั้งใหม่ ให้คุณได้สูดออกซิเจนบริสุทธิ์ 90 - 100% ด้วย O2 LOUNGE

O2 LOUNGE คือการดูแลสุขภาพด้วยออกซิเจนบำบัดในแบบ Hyperbaric Oxygen Therapy เพื่อการสูดหายใจที่ทำให้คุณได้สูดออกซิเจนบริสุทธิ์ถึง 90 - 100% โดยการปรับแรงดันในเครื่องให้มากกว่าอากาศปกติ

BEAUTY
,
BEAUTY GUIDE
,
CHANNEL

Art Dental Studio ยกระดับมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจของผู้เข้ารับบริการ

ด้วยการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในครั้งนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ (The New Normal) ในแทบทุกองค์กร รวมถึงสถานบริการต่างๆ สำหรับคลินิกทันตกรรม Art Dental Studio นั้น ได้มีมาตรการการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการทุกคนอย่างเคร่งครัด

{image}
{categoryLink}

{title}

{description}