counters
hisoparty

งานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และระดมทุนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง

2 months ago

           ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซอนต้าอีคลับประเทศไทย 1 นำโดย ซอนเชี่ยน อรยาพร กาญจนจารี นายกสโมสรฯ  ร่วมกับ ซอนต้ากรุงเทพ 1 นำโดย ซอนเชี่ยน อินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์ นายกสโมสรฯ และซอนต้ากรุงเทพ 8 นำโดย ซอนเชี่ยน มรกต โชติกุล นายกสโมสรฯ กำหนดจัดกิจกรรม 16 วัน ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (16 days  of Activism against  Gender-Based Violence) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564  ภายใต้แนวคิด ‘รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และระดมทุนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ให้คนในสังคมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัว โดยให้ความสำคัญในการป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม  ภายในงานมีนิทรรศการซอนต้ารณรงค์ยุติความรุนแรง กิจกรรมพิมพ์มือ และขายของที่ระลึก  รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปช่วยเหลือสตรีที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี งานมีระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน  เวลา 10.30-19.00 น. ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

           โดยในงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของกระทรวงฯ ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็กและบุคคลในครอบครัว  พร้อมกันนี้ ได้รับมอบทุนสนับสนุนประกอบอาชีพแก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการอบรมด้านอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 250,000 บาท และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัว จำนวน 250,000 บาท  รวมเป็นเงิน 500,000 บาท จาก คุณพรเสก และ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี อีกด้วย

วันที่จัดงาน : 27 พฤศจิกายน 2564
สถานที่จัดงาน : ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
Photo By : Prayuth
Author By : Arunlak

SHARE