counters
hisoparty

แสดงความยินดีกับ 3 นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย ‘เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์’ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

5 days ago

           บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรายชื่อ 3 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นที่ได้รับทุนในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย ‘เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์’ (For Women in Science) ประจำปี 2563 มุ่งสนับสนุนสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์เป็นปีที่ 18  ซึ่งงานวิจัยที่ได้รับทุนในปีนี้  2 ผลงานที่สร้างประโยชน์แก่วงการแพทย์จากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ผศ.ดร. จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ผู้ได้รับทุนวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ผู้ได้รับทุนวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอีก 1 ผลงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร จากสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ ดร. บุญญาวัณย์ อยู่สุข ผู้ได้รับทุนวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม W Bangkok

วันที่จัดงาน : 17 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดงาน : ณ โรงแรม W Bangkok
Photo By : Veerapol
Author By : Arunlak

SHARE